سیدکاظم علوی پناه

سیدکاظم علوی پناه،

استاد
  • عضو شورای مشورتی علوم جغرافیایی و آمایش سرزمین
  • دبیر نشست بین المللی سبک زندگی و سلامت: تهدیدات جهانی تخریب خاک
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : 02161113536
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 1998 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 4804 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

  • عضویت در کمیته علمی 1398←1398
  • دبیر نشست بین المللی سبک زندگی و سلامت: تهدیدات جهانی تخریب خاک 1394←…
  • عضو شورای مشورتی علوم جغرافیایی و آمایش سرزمین 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کنت ، خاکشناسی

1386 ← 1376

M.S ، دانشگاه کنت ، خاکشناسی

1370 ← 1372

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، خاکشناسی

1368 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، خاکشناسی

1362 ← 1362

کلمات کلیدی