محسن صبوریان

محسن صبوریان،

استادیار
  • عضو گروه مطالعات نظری-تاریخی دینداری مرکز ملی مطالعات و سنجش دینداری
  • کمیته پژوهشی اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
  • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه صلاحیت علمی گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی
  • سرپرست گروه‬ آموزشی علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی
دانشکده علوم اجتماعی
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های تحقیق در علوم اجتماعی 3107061 2 07 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
روش های تحقیق در علوم اجتماعی 3107028 2 07 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
تاریخ اندیشه اجتماعی 3107057 2 07 هرهفته (15:30 - 17:00) - ترم اول 1400
اندیشه اجتماعی در منابع اسلامی (قرآن.نهج البلاغه. ادعیه و ...) 3107031 2 07 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
جامعه شناسی دین 3107016 2 07 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
جامعه شناسی دین 3107071 2 07 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
جامعه شناسی دین 3107016 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
روش تحقیق عملی 3102127 2 21 هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) 1399/04/17 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضیات پایه 3120062 3 21 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/15 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های تحقیق در علوم اجتماعی 3106053 2 61 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
روش تحقیق کمی پیشرفته 3102601 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های تحقیق در علوم اجتماعی 3107028 2 07 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تکنیک های خاص تحقیق 3102057 3 21 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 12:30) 1399/04/09 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضیات پایه 3101187 2 61 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/15 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضیات پایه 3120062 3 21 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
تاریخ اندیشه اجتماعی 3107057 2 07 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اندیشه اجتماعی در منابع اسلامی (قرآن.نهج البلاغه. ادعیه و ...) 3107031 2 07 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ریاضیات پایه 3120062 3 81 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1397
روش های تحقیق در علوم اجتماعی 3107028 2 07 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
ریاضیات پایه 3101187 2 61 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1397
نمایش 20 نتیجه
از 1