مرتضی اکبری

مرتضی اکبری،

دانشیار
دانشکده کارآفرینی
شماره تماس : 88225003
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 151 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 698 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال