غلامرضا جمشیدیها

غلامرضا جمشیدیها

مرتبه علمی : استاد
 • عضو هیات منصفه شورای معین هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه
 • عضو کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری
 • عضو کمیته جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی شورای برنامه ریزی آموزش عالی
 • عضو کمیته جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی شورای برنامه ریزی آموزش عالی
 • عضو کمیسیون تحول علوم انسانی دانشگاه
 • عضو شورای پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان
 • رئیس کارگروه جامعه شناسی وزارت علوم و شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
 • سرپرست گروه علوم اجتماعی اسلامی
 • تمدید سرپرست گروه آموزشی علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی
 • عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • عضو کارگروه تخصصی علوم اجتماعی
 • عضویت هیات تحریریه دو فصلنامه علمی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
 • عضو هیئت داوران بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی
 • رئیس دانشکده علوم اجتماعی
 • عضو تخصصی کمیته منتخب تبدیل وضعیت دانشگاه فرهنگیان
 • عضو کار گروه توانایی علمی در رشته علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان
 • عضو کار گروه توانایی علمی در رشته علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان فراخوان 99
 • عضویت هیئت ممیزه دانشگاه تهران
 • اولین کنفرانس ملی عدالت اجتماعی در ایران
 • عضو کار گروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه تهران
 • عضو کار گروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه تهران
 • عضو شورای علمی و رئیس گروه علمی علوم اجتماعی و علوم ارتباطات جشنواره بین المللی فارابی
 • نماینده هیات اجرایی جذب در کار گروه بررسی توانایی علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • عضو کار گروه ارزیابی توانایی علمی متقاضیان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
 • عضو کمیته داوران گروه علوم انسانی
دانشکده علوم اجتماعی
Google Scholar
 • 224 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • عضو کمیته داوران گروه علوم انسانی 1401←…
 • عضو کار گروه ارزیابی توانایی علمی متقاضیان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان 1401←…
 • نماینده هیات اجرایی جذب در کار گروه بررسی توانایی علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1401←…
 • عضو شورای علمی و رئیس گروه علمی علوم اجتماعی و علوم ارتباطات جشنواره بین المللی فارابی 1400←…
 • عضو کار گروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه تهران 1400←…
 • عضو کار گروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه تهران 1400←…
 • اولین کنفرانس ملی عدالت اجتماعی در ایران 1400←…
 • عضویت هیئت ممیزه دانشگاه تهران 1400←…
 • عضو کار گروه توانایی علمی در رشته علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان فراخوان 99 1400←…
 • عضو تخصصی کمیته منتخب تبدیل وضعیت دانشگاه فرهنگیان 1400←…
 • عضو کار گروه توانایی علمی در رشته علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان 1400←…
 • رئیس دانشکده علوم اجتماعی 1400←…
 • عضو هیئت داوران بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی 1400←…
 • عضویت هیات تحریریه دو فصلنامه علمی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی 1399←…
 • مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش عالی علوم اجتماعی 1398←1400
 • عضو کارگروه تخصصی علوم اجتماعی 1397←…
 • عضو گروه تخصصی علوم اجتماعی شورای تحول 1396←1398
 • مدیر گروه علوم اجتماعی اسلامی 1395←1397
 • عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 1395←…
 • عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه موسسه مطالعات و مدیریت جامعه و تخصصی جمعیت کشور 1395←1398
 • عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه تهران 1393←1396
 • تمدید سرپرست گروه آموزشی علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی 1392←…
 • معاون فرهنگی دانشگاه 1392←1394
 • معاون آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی رفتاری 1392←1392
 • عضو هیات علمی وابسته گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی 1392←1394
 • سرپرست گروه علوم اجتماعی اسلامی 1391←…
 • رئیس کارگروه جامعه شناسی وزارت علوم و شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی 1391←…
 • عضو کارگروه علوم انسانی کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور 1391←1396
 • عضو شورای پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان 1391←…
 • عضو کمیسیون تحول علوم انسانی دانشگاه 1390←…
 • عضو کمیته جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی شورای برنامه ریزی آموزش عالی 1390←…
 • عضو کمیته جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی شورای برنامه ریزی آموزش عالی 1390←…
 • نماینده هیات ممیزه در کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1390←1391
 • سرپرست گروه علوم اجتماعی وزارت علوم 1390←1393
 • عضو هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1389←1391
 • سرپرست گروه جامعه شناسی 1389←1391
 • عضو کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری 1387←…
 • عضو کمیته جامعه شناسی وابسته به دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی 1386←1389
 • عضو هیات منصفه شورای معین هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه 1385←…
 • عضو شورای موقت مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه 1384←1387

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، تربیت مدرس ، جامعه شناسی

… ← 1366

Ph.D ، منچستر ، جامعه شناسی

… ← 1376

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جامعه شناسی

1378 ← 1358

کلمات کلیدی