داریوش پیرنیاکان

داریوش پیرنیاکان،

دانشیار
  • مسئولیت علمی تدوین پرونده " ساخت و نوازندگی کمانچه" جهت ثبت در فهرست میراث معنوی و ئناملموس بشری یونسکو
پردیس هنر های زیبا / دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.