نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رخ نما

رخ نما


)رخ نماProfile) : خلاصه یا تحلیلی سامان یافته از داده ها، اغلب به صورت نمودار یا جدول، که صفات و مشخصه های بارز آنها را نشان می دهد