محمد حسن احمدی

محمد حسن احمدی،

استادیار
  • تحول و تصمیم سازی در حوزه پژوهش ، عضو کارگروه ارتقای پژوهش و پایان نامه های اتاق فکر استادان پردیس فارابی
  • پردیس فارابی دانشگاه تهران ، عضو کارگروه ارتقای کیفیت آموزشی
دانشکده الهیات
شماره تماس : 02536166474
اتاق : -

پایان نامه ها و رساله ها