محمد حسن احمدی

محمد حسن احمدی،

استادیار
  • تحول و تصمیم سازی در حوزه پژوهش ، عضو کارگروه ارتقای پژوهش و پایان نامه های اتاق فکر استادان پردیس فارابی
  • پردیس فارابی دانشگاه تهران ، عضو کارگروه ارتقای کیفیت آموزشی
دانشکده الهیات
شماره تماس : 02536166474
اتاق : -

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.